CN Adriatic


Copyright © 2024 - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone. Rozpowszechnianie za zgodą właścicieli CN Adriatic

Projekty UE

 

„Granty na badania i innowacje”

Firma Cn Adriatic Izabela Radecka otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/109

Cel projektu:
Celem grantu jest zakup systemu informatycznego -licencji na dedykowaną platformę szkoleniową- pozwalającego na zdobycie obowiązkowej  wiedzy teoretycznej w wyspecjalizowanych kursach nurkowych w systemie CMAS.

Wartość projektu: 174 660,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 99 400,00 PLN

„Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie”

Tytuł projektu: „Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie.”

Wartość całkowita projektu: 285 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 128 250,00 zł

Cele i efekty projektu:

Celem jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego, który zwiększy potencjał handlowy przedsiębiorstwa oraz zdolność do świadczenia usług.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie m.in. zwiększenie potencjału wytwórczego, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.